Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

journey

คำแปล

การเดินทาง

Your
journey
starts
here
.

การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่

It
is
a
journey
.

มันคือการเดินทาง

The
journey

การเดินทาง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน