Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

journalist

คำแปล

นักข่าว

My
son
is
a
journalist
.

ลูกชายของฉันคือนักข่าวคนหนึ่ง

My
son
is
a
journalist
.

ลูกชายของฉันคือนักข่าวคนหนึ่ง

I
am
not
a
journalist
.

ฉันไม่ใช่นักข่าวคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน