Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

job

คำแปล

งาน

He
likes
his
job
.

เขาชอบงานของเขา

I
like
my
job
.

ฉันชอบงานของฉัน

The
job

งาน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย