Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

january

คำแปล

มกราคม, [เดือน/]มกราคม

We
are
in
January
.

พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม

We
are
in
January
.

พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม

It
is
January
.

มันเป็นเดือนมกราคม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน