Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

italians

คำแปล

คนอิตาลี

Italians
drink
wine
at
dinner
.

คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

Italians
drink
wine
with
their
dinner
.

คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

Italians
drink
wine
with
dinner
.

คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน