Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

italian

คำแปล

ภาษาอิตาลี, คนอิตาลี

He
is
an
Italian
.

เขาเป็นคนอิตาลี

I
speak
Italian
.

ฉันพูดภาษาอิตาลี

I
am
Italian
.

ฉันเป็นคนอิตาลี

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย