Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

issue

คำแปล

ปัญหา, เรื่อง, ประเด็น

That
is
not
the
issue
.

นั่นมันไม่ใช่ประเด็น

This
issue
has
nothing
to
do
with
you
.

ปัญหาไม่เกี่ยวกับคุณ

This
is
not
an
issue
.

นั่นไม่ใช่ประเด็น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน