Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

island

คำแปล

เกาะ

My
parents
live
on
the
island
.

พ่อแม่ของฉันอยู่บนเกาะ

We
swim
to
the
island
.

พวกเราว่ายน้ำไปที่เกาะ

England
is
an
island
.

ประเทศอังกฤษเป็นเกาะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน