Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

investment

คำแปล

การลงทุน

Your
daughter
's
education
is
an
important
investment
.

การศึกษาของลูกสาวของคุณคือการลงทุนที่สำคัญ

How
is
our
investment
?

การลงทุนของพวกเราเป็นอย่างไรบ้าง

It
is
an
important
investment
.

มันคือการลงทุนที่สำคัญ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน