Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

investigation

คำแปล

การสอบสวน

This
is
the
result
of
our
investigation
.

นี่คือผลลัพธ์ของการสอบสวนของพวกเรา

That
is
my
investigation
.

นั่นคือการสอบสวนของฉัน

The
investigation

การสอบสวน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย