Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

introduction

คำแปล

การแนะนำ, คำขึ้นต้น

Introduction
from
the
author

บทนำจากผู้เขียนคนนี้

This
is
an
introduction
.

นี่คือการแนะนำ

The
introduction

การแนะนำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน