Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

into

คำแปล

เข้าไปใน, เข้าไป

My
mother
goes
into
her
house
.

คุณแม่ของฉันผมเข้าไปข้างในบ้านของเธอ

1 ความคิดเห็น

I
walk
into
the
restaurant
.

ฉันเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านนี้

I
walk
into
the
house
.

ฉันเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน