Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

interview

คำแปล

การสัมภาษณ์

During
the
interview

ในระหว่างการสัมภาษณ์

During
the
interview

ในระหว่างการสัมภาษณ์

Her
interview

การสัมภาษณ์ของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน