Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

internet

คำแปล

อินเทอร์เน็ต

The
internet

อินเทอร์เน็ต

1 ความคิดเห็น

The
internet

อินเทอร์เน็ต

1 ความคิดเห็น

What
are
we
doing
on
the
Internet
?

เรากำลังทำอะไรบนอินเทอร์เน็ตอยู่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน