Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

interesting

คำแปล

น่าสนใจ

We
have
an
interesting
book
in
German
.

พวกเรามีหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งเป็นภาษาเยอรมัน

The
book
is
pretty
interesting
.

หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างน่าสนใจ

My
children
have
interesting
questions
.

ลูกๆของฉันมีคำถามที่น่าสนใจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน