Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

insurance

คำแปล

การประกันภัย

Do
you
need
insurance
?

คุณต้องการประกันสุขภาพไหม

Do
you
have
insurance
?

คุณมีประกันสุขภาพไหม

My
insurance
will
pay
.

ประกันของฉันจะจ่าย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน