Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

instrument

คำแปล

เครื่องดนตรี, อุปกรณ์

The
instrument

อุปกรณ์

1 ความคิดเห็น

The
instrument

อุปกรณ์

1 ความคิดเห็น

She
plays
that
instrument
.

เธอเล่นเครื่องดนตรีนั้น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน