Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

institute

คำแปล

สถาบัน

We
study
at
the
same
institute
.

พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน

We
study
in
the
same
institute
.

พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน

She
studies
at
the
institute
.

เธอเรียนที่สถาบันนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน