Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

instance

คำแปล

กรณี, ตัวอย่าง

I
want
to
go
abroad
,
for
instance
,
to
Italy
and
Spain
.

ฉันอยากไปต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ไปประเทศอิตาลีและประเทศสเปน

An
instance

กรณีหนึ่ง

The
instance

ตัวอย่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน