Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

informed

คำแปล

He
informed
his
brother
.

เขาได้แจ้งพี่ชายของเขา

Who
informed
you
?

ใครได้แจ้งให้คุณทราบ

She
informed
us
.

เธอได้แจ้งพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน