Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

information

คำแปล

ข้อมูล

This
is
private
information
.

นี่คือข้อมูลส่วนตัว

This
is
private
information
.

นี่คือข้อมูลส่วนตัว

Who
has
the
information
?

ใครมีข้อมูล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน