Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

industry

คำแปล

อุตสาหกรรม

They
are
famous
for
their
wine
industry
.

พวกเขามีชื่อเสียงเรื่องอุตสาหกรรมไวน์ของตัวเอง

They
are
important
in
the
industry
.

พวกเขาเป็นคนสำคัญในอุตสาหกรรมนี้

The
car
industry
is
important
in
this
country
.

อุตสาหกรรมรถยนต์สำคัญในประเทศนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน