Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

individual

คำแปล

บุคคล

An
individual
is
in
the
house
.

บุคคลคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้

It
is
an
individual
.

มันคือบุคคลคนหนึ่ง

The
individual

บุคคล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน