Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

independent

คำแปล

อิสระ

He
is
independent
from
his
parents
.

เขาเป็นอิสระจากคุณพ่อคุณแม่ของเขา

They
are
not
independent
.

พวกเขาไม่ได้เป็นอิสระ

She
is
independent
.

เธอเป็นอิสระ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน