Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

increase

คำแปล

เพิ่ม

We
have
to
increase
the
amount
.

เราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ

She
tries
to
increase
her
numbers
.

เธอลองเพิ่มตัวเลขของเธอ

I
have
to
increase
the
time
.

ฉันต้องเพิ่มเวลา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน