Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

includes

คำแปล

He
includes
his
mother
.

เขารวมคุณแม่ของเขาด้วย

He
includes
his
dog
.

เขารวมหมาของเขาด้วย

She
includes
me
.

เธอรวมฉันด้วย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ include

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน