Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

include

คำแปล

รวม

Her
breakfast
and
dinner
include
bread
.

ข้าวเช้าและข้าวเย็นของเธอรวมขนมปังด้วย

They
include
my
sister
and
me
.

พวกเขารวมพี่สาวของฉันและฉันด้วย

They
include
you
.

พวกเขารวมคุณด้วย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ include

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน