Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

in

คำแปล

ใน

They
play
in
the
afternoon
.

พวกเขาเล่นตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

We
sleep
in
the
afternoon
.

พวกเรานอนตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

He
drinks
in
the
afternoon
.

เขาดื่มตอนบ่าย

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน