Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

improve

คำแปล

แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง

He
tries
to
improve
his
English
.

เขาพยายามปรับปรุงภาษาอังกฤษของเขา

She
wants
to
improve
her
English
.

เธออยากปรับปรุงภาษาอังกฤษของเธอ

I
want
to
improve
the
color
.

ฉันอยากปรับปรุงสีนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน