Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

impossible

คำแปล

เป็นไปไม่ได้

It
is
impossible
for
me
.

มันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน

I
think
it
is
impossible
.

ฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้

Why
is
it
impossible
?

ทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน