Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

important

คำแปล

สำคัญ

The
woman
is
important
.

ผู้หญิงคนนี้สำคัญ

The
man
is
important
.

ผู้ชายคนนี้สำคัญ

Yes
,
it
is
important
.

ใช่ มันสำคัญ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน