Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

importance

คำแปล

ความสำคัญ

You
give
too
much
importance
to
what
he
says
.

คุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดมากเกินไป

This
problem
is
of
great
importance
.

ปัญหานี้สำคัญมาก

It
has
a
lot
of
importance
.

มันสำคัญมาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน