Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

image

คำแปล

รูปภาพ

I
watched
the
image
.

ฉันได้ดูรูปนี้

I
like
this
image
.

ฉันชอบรูปนี้

The
image

รูป

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย