Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

illness

คำแปล

โรค

This
illness
makes
him
weak
.

โรคนี้ทำให้เขาอ่อนแอ

What
illness
do
I
have
?

ฉันเป็นโรคอะไร

The
illness

โรค

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน