Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ill

คำแปล

ป่วย

My
son
is
ill
.

ลูกชายของฉันป่วย

I
feel
very
ill
.

ฉันรู้สึกป่วยมาก

She
is
ill
.

เธอป่วย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน