Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

if

คำแปล

ถ้า

We
will
not
work
if
it
rains
.

พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนตก

1 ความคิดเห็น

If
he
drinks
,
I
eat
.

ถ้าเขาดื่ม, ฉันกิน

4 ความคิดเห็น

He
will
come
home
tonight
if
you
cook
.

เขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน