Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

idea

คำแปล

แนวคิด

I
like
your
idea
more
.

ฉันชอบแนวคิดของคุณมากกว่า

1 ความคิดเห็น

I
like
your
idea
more
.

ฉันชอบแนวคิดของคุณมากกว่า

1 ความคิดเห็น

He
likes
my
idea
.

เขาชอบแนวคิดของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน