Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hungry

คำแปล

หิว

The
boy
is
hungry
.

เด็กผู้ชายคนนี้หิว

1 ความคิดเห็น

Are
you
hungry
?

คุณหิวไหม

2 ความคิดเห็น

He
is
hungry
.

เขาหิว

4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย