Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hungry

คำแปล

หิว

The
boy
is
hungry
.

เด็กผู้ชายคนนี้หิว

1 ความคิดเห็น

Are
you
hungry
?

คุณหิวไหม

2 ความคิดเห็น

He
is
hungry
.

เขาหิว

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน