Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

humor

คำแปล

อารมณ์ขัน

They
have
no
humor
!

พวกเขาไม่มีอารมณ์ขัน

You
have
no
humor
!

คุณไม่มีอารมณ์ขัน

The
humor

อารมณ์ขัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน