Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

human

คำแปล

มนุษย์

Are
you
a
human
?

คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า

I
am
a
human
.

ฉันเป็นมนุษย์

He
assumes
that
we
are
human
.

เขาสมมติว่าพวกเราเป็นมนุษย์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน