Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

however

คำแปล

อย่างไรก็ตาม

The
question
,
however
,
does
not
have
an
answer
.

อย่างไรก็ตาม คำถามนี้ไม่มีคำตอบ

However
,
it
is
too
expensive
.

อย่างไรก็ตาม มันแพงเกินไป

However
,
it
is
good
.

อย่างไรก็ตาม มันดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน