Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hours

คำแปล

ชั่วโมง

We
are
in
the
hours
of
the
night
.

พวกเราอยู่ในช่วงเวลากลางคืน

He
reads
for
hours
.

เขาอ่านเป็นชั่วโมง

We
read
for
hours
.

เราอ่านเป็นชั่วโมง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน