Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hour

คำแปล

ชั่วโมง

They
run
during
their
lunch
hour
.

พวกเขาวิ่งในชั่วโมงอาหารกลางวันของพวกเขา

He
walks
during
his
lunch
hour
.

เขาเดินในระหว่างชั่วโมงอาหารกลางวัน

You
walk
during
your
lunch
hour
.

คุณเดินในระหว่างเวลาข้าวเที่ยง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน