Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hotel

คำแปล

โรงแรม

Where
is
your
hotel
?

โรงแรมของคุณอยู่ที่ไหน

1 ความคิดเห็น

Where
is
your
hotel
?

โรงแรมของคุณอยู่ที่ไหน

1 ความคิดเห็น

Are
we
in
the
same
hotel
?

พวกเราอยู่ในโรงแรมแห่งเดียวกันไหม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน