Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hot

คำแปล

ร้อน

I
like
to
drink
hot
milk
.

ฉันชอบดื่มนมร้อน

2 ความคิดเห็น

We
drink
hot
tea
.

พวกเราดื่มชาร้อน

It
is
hot
today
.

วันนี้อากาศร้อน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน