Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hospital

คำแปล

โรงพยาบาล

The
agent
is
at
the
hospital
.

ตัวแทนคนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้

My
aunt
works
in
the
hospital
.

ป้าของฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

เขาไม่ใช่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน