Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

honor

คำแปล

เกียรติ

For
my
honor
!

เพื่อเกียรติของฉัน

For
my
honor
!

เพื่อเกียรติของฉัน

You
have
no
honor
.

คุณไม่มีเกียรติ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน