Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

home

คำแปล

บ้าน

Germany
is
his
second
home
.

ประเทศเยอรมันเป็นบ้านหลังที่สองของเขา

Your
home
country
is
Germany
.

ประเทศบ้านเกิดของเธอคือประเทศเยอรมัน

It
is
our
home
.

มันคือบ้านของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน