Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

history

คำแปล

ประวัติศาสตร์

He
has
many
history
books
.

เขามีหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม

He
is
a
history
teacher
.

เขาเป็นครูประวัติศาสตร์

I
like
teaching
history
.

ฉันชอบสอนประวัติศาสตร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน