Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

historical

คำแปล

อิงประวัติศาสตร์, ประวัติการ

It
is
a
historical
date
.

มันคือเป็นวันที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

We
study
historical
books
.

พวกเราศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์

It
is
the
historical
center
.

มันคือศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน